Vedtægtsændring

 

Sønderjyllands Amt, udvalget for Teknik og Miljø har på sit møde den 6. april 2006 godkendt at vedtægterne for Landvindingslaget Slivsø ændres. §§ 5 – 10 ændres til nedenstående med virkning fra 1. januar 2007:

 

§5

                                      Landvindingslagets interessenter

Stk. 1. De under pumpelaget hørende arealer er opført på den til denne vedtægt hørende og af vandløbsmyndigheden godkendte fortegnelse. I fortegnelsen over de interesserede ejendomme er der for hver enkel ejendom anført ejendomsbetegnelse, det interesserede geometriske areal og det partsantal, i forhold til hvilket ejendommen bidrager til pumpelagets udgifter. Tillige er anført det samlede geometriske areal og det samlede partsantal for hele pumpelaget, alt i overensstemmelse med et til fortegnelsen hørende matrikelkort med påførte grænser og interessetakster, der ligesom fortegnelsen er godkendt af vandløbsmyndigheden. Denne fortegnelse med de lovligt indførte ændringer er til enhver tid norm for pumpelagets interessenter og hjemmel for deres forpligtelser.

Stk. 2. Når et matrikelnummer, hvorpå der i henhold til ovennævnte fortegnelse hviler bidrag til pumpelaget, udstykkes, fordeles den bidrags pligt, der påhviler det oprindelige i fortegnelsen anførte matrikelnummer på de nye matrikler, der er interesserede i pumpelaget, i forhold til de enkelte matriklers interesse i pumpelaget. Vandløbsmyndigheden træffer beslutning herom, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 18. august 2004, Lov om vandløb, kap.12.

Stk. 3. Vandløbsmyndighedens afgørelse kan inden 4 uger efter, at den er meddelt parterne, indbringes for taksationsmyndighederne efter §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje.

 

§6

                                             Offentligt tilsyn

Stk.1. Pumpelaget henhører under vandløbsmyndighedens tilsyn.

Stk. 2. Vandløbsmyndigheden udmelder en statsautoriseret revisor til revision af pumpelagets regnskab.

Stk. 3. Vedligeholdelsen af pumpelagets anlæg sker under tilsyn af vandløbsmyndigheden. Vandløbsmyndigheden kan pålægge bestyrelsen at udføre de efter dets skøn nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder. Såfremt et sådant pålæg ikke efterkommes, kan vandløbsmyndigheden lade arbejdet udføre på pumpelagets regning og opkræve udgiften hos pumpelagets medlemmer efter partsfordelingen i den eller de næstfølgende termin(er).

 

§7

                                                      Administration

Pumpelagets anliggender styres af generalforsamlingen og af en bestyrelse, som varetager de daglige forretninger ved driften og vedligeholdelsen af pumpelagets anlæg og udadtil repræsenterer pumpelaget.

Stk. 2. Bestyrelsen drager omsorg for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål. Vedligeholdelsen af pumpelagets anlæg skal derfor ikke indskrænkes til en blot bevarelse

af de beslående anlæg, men skal også gå ud på efterhånden på tidssvarende måde at forny og styrke disse, så at såvel de årlige driftsudgifter som vedligeholdelsesudgifterne bliver så lidt byrdefulde som muligt for pumpelagets medlemmer.

Stk. 3. Såfremt der sker maskinskade eller anden skade på pumpelagets anlæg, påhviler det bestyrelsen snarest muligt at få skaden udbedret på bedste måde.

Stk. 4. Ved vedtagelse på en beslutningsdygtig generalforsamling, jf. §9, stk. 3, kan der – med kvalificeret majoritet - træffes bestemmelse om ændringer i vedtægten. For at få gyldighed skal sådanne beslutninger dog godkendes af vandløbsmyndigheden i henhold til vandløbslovens bestemmelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8.

                                          Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen omfatter samtlige ejere af de under pumpelaget hørende ejendomme.

Stk. 2. I hvert års 1. kvartal afholdes ordinær generalforsamling, hvis dagsorden skal omfatte godkendelse af det foregående års reviderede regnskab, forelæggelse af budget for det kommende år og valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indvarsles med 14 dages varsel efter bekendtgørelse på en af tidligere generalforsamling vedtaget måde.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 7 dages varsel ved skriftlig meddelelse.

Stk. 5. Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarslingen.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst en tredjedel af interessenterne efter stemmetal, jfr. § 9, kræver det.

Stk. 7. Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmetal er repræsenteret; er dette ikke tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på ny med frist som i stk. 4 angivet, og denne anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

§9

                               Beslutninger på generalforsamlinger

Stk. 1. Ved beslutninger på generalforsamlingen stemmes efter parter.

Stk. 2.  Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal. Ved spørgsmål om ændringer i vedtægten og om ophævelse af pumpelaget. jfr. §§ 7 og 13 kræves vedtagelse med et flertal på mindst ⅔ af de på mødet repræsenterede medlemmer efter deres vedligeholdelsesparter. Ændring af vedtægten eller ophævelse af pumpelaget får  først gyldighed efter endelig tiltrædelse af vandløbsmyndigheden.

Stk. 3. Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen, dog har interessenterne ret til at afgive stemme ved et med skriftlig fuldmagt dertil bemyndiget medlem

af pumpelaget, men ingen kan møde med mere end én fuldmagt.

§ 10

                                                            Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen af generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af 2 fritidshusejere og 3 landbrugere. Bestyrelsen vælger formanden.

Stk. 2. Der vælges en personlig stedfortræder for hvert bestyrelsesmedlem.

Stk.3. Hvert år afgår efter tur et bestyrelsesmedlem samt vedkommendes personlige stedfortræder efter følgende regler:

1 landbruger på valg hvert tredje år.

Afgangen første gang efter andet år ved lodtrækning.

1 fritidshusejer på valg hvert år.

Afgangen første og andet år efter lodtrækning.

Genvalg er tilladt.

Stk. 4. Interessenterne kan stille forslag til valg af nyt medlem og stedfortræder på generalforsam-lingen. Bestyrelsen skal stille forslag om valg af nye medlemmer og suppleanter, hvis der ikke forekommer forslag fra interessenterne.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er tilstede. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Beslutningerne tilføres protokollen, der underskrives.

Stk. 8. Alle pumpelagets myndige interessenter er valgbare som medlemmer af bestyrelsen og pligtige til at modtage valg medmindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet. Medlemmer af bestyrelsen er berettiget til at undslå sig for at modtage valg i 3 år efter udløbet af hver valgperiode.

Stk.10. I tilfælde af varigt forfald for et bestyrelsesmedlem suppleres bestyrelsen med vedkommende stedfortræder.